Általános Szállítási Feltételek

Elektro Profi Kereskedelmi Kft.

Levélcím: 1148 Bp.Fogarasi út 2-6. * Tel.:+36 30 425 1597 * E-mail: kereskedelem @ elektroprofi.hu * Cégj.sz.: 01-09-164690

 

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI (ÉRTÉKESÍTÉSI) FELTÉTELEK 2020.03.11.-től.

1. ) Általános tudnivalók: Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az Elektro Profi Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: EP) Vevők részére áruértékesítést végez, és a felek között létrejött (keret) szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben Vevő az Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételek megtekintését követően írásbeli kifogással nem él, úgy azt elfogadva a saját vásárlási feltételeiről lemond, és az adásvétel jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg.

2. ) Adás-vétel: Az adásvételi megállapodás EP és Vevő között akkor jön létre, ha Vevő EP ajánlatát részleteiben is elfogadható módon, írásban visszaigazolta, illetve EP a Vevő megrendelését részleteiben is elfogadható módon írásban visszaigazolta, vagy az adásvételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta, illetve Vevő az árut számla ellenében átvette.

3. ) Árak: Az árak (ettől eltérő kitétel kivételével) ÁFA nélkül értendőek. Amennyiben EP ajánlatában másként nem nyilatkozik, az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes, EP által kiadott árlista szerinti árakat kell alkalmazni. EP által kiadott ajánlat érvényessége (amennyiben ezt EP az ajánlatban külön nem jelzi) 30 naptári nap. EP fenntartja magának a jogot, hogy import áru esetén az időközben bekövetkezett 2%-nál nagyobb devizaárfolyam-változást, ill. az EP által kiadott árlista változásait szállításkor áraiban érvényesítse. Az árak nem tartalmazzák a hulladékhasznosítási díj összegét, amely mindenkor a vonatkozó rendelet szerint kerül kiszámlázásra.

4. ) Fizetési feltételek: Az átadott termékek árának megfizetése EP által kibocsátott számla ellenében történik. Vevő a vételárat minden esetben köteles az áru átvételekor teljes egészében, készpénzben az EP részére megfizetni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg. Amennyiben felek megállapodása szerint a vételárat átutalással kell Vevőnek kiegyenlítenie, a fizetési határidőt ez a megállapodás tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdve köteles EP részére késedelmi kamatot fizetni, amelynek mértéke 10 %. EP fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, amennyiben Vevőnek határidőn túli tartozása áll fenn EP-vel szemben. EP fenntartja magának a jogot a részteljesítésre és az ennek megfelelő részszámlázásra, amennyiben ettől egyéb, az adott szállítást érintő megállapodás eltérően nem rendelkezik.
Egyedi termék megrendelése esetén EP fenntartja a jogot az áruérték meghatározott %-ának előleg címén történő bekérésére, és az áru megrendelését EP csak az előleg beérkezése után indítsa el. Amennyiben Vevő az előleget megfizeti, de a megrendelt terméket nem szállítja el, az előleg teljes összegét EP jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén Vevő felé kiszámlázni.
Amennyiben EP tudomására jut, hogy Vevő fizetőképessége vagy fizetőkészsége bizonytalan, EP jogosult fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga EP-t illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, erről haladéktalanul értesíti EP-t. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, EP jogosult a szerződés azonnali hatályú felbontására és az ebből származó összes kárát érvényesítheti a Vevővel szemben.
EP követeléskezelő cég, vagy ügyvéd bevonásával intézkedik a határidőre be nem folyt számlái összegének behajtása érdekében. Vevő a késedelmi kamatokon túl a behajtási költséget is köteles EP részére megtéríteni.

5. ) Áruátadás: Amennyiben a szállítási szerződés vagy egyéb írásbeli megállapodás másképpen nem rendelkezik, a teljesítés helye EP központi raktára (1101 Budapest, Albertirsai út 3.), illetve értékesítési pontjai. Vevő a készre jelentést követően köteles az árut átvenni. Amennyiben Vevő felhasználási vagy tárolási lehetősége hiányában az árut átvenni nem tudja, azt tárolási díj ellenében elszállításig EP raktározza. A tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával EP jogosult az áru leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni.

6. ) Határidők: Az EP által ajánlatban vagy szállítási szerződésben megadott és vállalt szállítási határidő minden esetben (amennyiben konkrét dátum nem kerül megállapításra) az EP által írásban visszaigazolt megrendelés, illetve az EP által kiadott ajánlat Vevő írásbeli visszaigazolásának dátumától számítva értendő. EP nem vállal felelősséget a gyártók hibájából származó késedelmes teljesítésért. A fenti okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti kötbérre Vevő nem tarthat igényt.
A szállítási határidő túllépésének jogkövetkezménye alól EP mentesül, ha azt működése körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis major) idézte elő, illetve beszállítójánál felmerült ugyanilyen ok fenn álltára vezethető vissza.

7. ) Kötbérek: Amennyiben Vevő a szállítási határidő lejártát követő 8 munkanapon belül nem veszi át a megrendelt árut, EP jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni, illetve a szállítási szerződést felmondani. Ha Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem, vagy csak részben veszi át, EP jogosult az át nem vett mennyiség nettó szerződött értékének 20 %-át meghiúsulási kötbér címén Vevőnek kiszámlázni.
Kötbérterhes szállítási határidőt EP csak külön szerződés keretében vállal. Ez esetben EP késedelmes szállítása esetén Vevő részére fizethető késedelmi kötbér mértéke max. a megrendelt és írásban visszaigazolt termékek nettó szerződött értékének napi 0, 02 %-a (de maximum 2%).
8. ) Tulajdonjog fenntartása: Bármely szerződési konstrukcióban EP a szerződött árura mindaddig fenntartja tulajdonjogát, amíg a vételár és járulékai teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, EP jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére, és az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költségének és elmaradt hasznának megtérítésére.
Amennyiben a leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül megfizetésre, EP-nek jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termékek visszaszolgáltatását. Az áru visszaszolgáltatása Vevőt nem mentesíti meghiúsulási kötbér megfizetése alól, továbbá annak a késedelmi kamatnak a megfizetése alól, amelyet EP Vevőtől az áru visszavételéig követelhet. Vevőt terhelik az áru visszaszolgáltatásából eredő költségek és károk. Az áru átvételétől számítva visszaszállításig azok épségéért, megőrzéséért Vevő felel.

9. ) Csomagolás: Az árlistákban és ajánlatokban szereplő árak gyári csomagolással és kiszereléssel értendőek, de nem tartalmazzák az esetleges göngyöleg árát és annak visszaszállítási költségeit. Ezen tételek ellenértékét EP számlájában külön tételként érvényesíti Vevő felé. EP jogosult az általa kibocsátott számlában, illetve egyéb értékesítési okiratban a külön értéket képviselő göngyöleg ellenértékét megállapítani. Betétdíjas göngyölegek (pl. kábeldob) fizetési határideje 60 naptári nap. Ezen időn belül a göngyöleg Vevő költségére visszaszállítható. A 60 nap letelte után Vevő köteles a leszámlázott göngyöleg árát megtéríteni. EP jogosult az általa kibocsátott számlában, illetve egyéb értékesítési okiratban a göngyöleg visszaszállítási határidejét másként meghatározni. A göngyöleg visszaszállítási határidejének betartása esetén Vevő részére EP a göngyöleg ellenértékének megfelelő helyesbítő számlát állít ki.

10. ) Szállítás: EP vállalja, hogy keret megállapodással rendelkező Vevői írásbeli kérésére részükre a megrendelt árut értékesítési pontjainak közigazgatási határán belül díjmentesen kiszállítja. Minden egyéb esetben EP jogosult a szállítási költséget Vevő felé felszámítani. Kiszállításkor tételes áruátadás nem történik. Amennyiben a lezárt csomagolásban lévő anyagok mennyisége eltér a szállítólevélen szereplőtől, az eltérést Vevő az átvételtől számított 2 munkanapon belül jelezheti.

11. ) Szavatosság: A szavatosság tekintetében a PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. EP mentesül e felelőssége alól, amennyiben a meghibásodott termékeket Vevő nem előírásszerűen tárolta, szerelte vagy tartotta karban. EP jótállási kötelezettsége nem terjed ki azon károkra, melyek nem az általa szállított árukban keletkeztek. Garanciális hibabejelentést EP csak írásban (levél, e-mail) fogad el.

12. ) Felelősség: EP felelősségét szigorúan az adásvételi megállapodásban illetve a jelen Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételekben szabályozott kitételek korlátozzák. EP nem követ el szerződésszegést és ennek folytán felelőssége kizárt, amennyiben a kötelezettségei teljesítését vis maior körülmény akadályozza, vagy korlátozza. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek az EP érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket kellő gondossággal sem lehet kiküszöbölni.

13. ) Reklamáció: EP raktáraiban történő áruátvétel esetén utólagos reklamációnak helye nincs. Egyéb esetekben Vevő köteles a mennyiségi és minőségi reklamációkat és a szerződéstől eltérő szállítást az átvételtől számított 2 munkanapon belül EP felé írásban jelezni, jogvesztés terhe mellett. A rejtett hibákkal kapcsolatos felelősségi szabályokra a PTK.-ban foglaltak az irányadóak. A reklamációt EP csak a vonatkozó szállítólevél és számla másolatának mellékelésével fogadja el. Amennyiben Vevő az észlelt hiányosságokról fent leírt módon nem tesz bejelentést, EP mentesül erre vonatkozó kötelezettségei alól.

14. ) Jogviták: Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az nem vezetne eredményre, úgy peres eljárás esetén (ide értve a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárást is), pertárgyértéktől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, vagy a Székesfehérvári Törvényszék jár el.

15. ) Hatályosság: A jelen Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételekben foglaltak 2020 március 16-tól visszavonásig érvényesek. Az Általános Szállítási (Értékesítési) Feltételek EP honlapján ( www.elektroprofi.hu ) és értékesítési pontjain megtekinthetőek, az esetleges változásokról Vevőinek külön értesítést nem küld. A Vevő tudomásul veszi, hogy az így közzétett információ a Vevő külön értesítése nélkül is módosulhat, illetve megváltozhat
Dátum: ……………………………

……………………………………………..
Vevő cégszerű aláírása